คัลเจอรัลไซเบอร์มอลเป็นเว็บไซต์ E- commerce ที่จะนำเสนอให้กับผู้ชมเว็บไซต์ได้รู้ถึงวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้ และจำหน่ายสินค้า ที่มีอยู่ในภาคใต้ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่น โดยโครงการนี้เกิดจากการร่วมมือของหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้โดยที่ต้องการสร้างรายได้ สร้างธุรกิจ สร้างงาน ให้เกิดขึ้น เนื่องจากทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้เกิดความไม่สงบมานาน จะทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปซื้อโดยจัดทำเว็บไซต์เพื่อนำสินค้าที่ไม่มีใครเข้าไปถึง เอามานำเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปได้ทำการซื้อขายกันได้ง่ายขึ้นโดยจะนำสินค้าที่มีความเด่นพิเศษมานำเสนอขายอย่างเช่น เรือกอและ ผ้าปาเตะ ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีแอนนิเมชั่น 3D ซึ่งจะทำให้ได้ชมสินค้าทุกๆส่วน ในรูปแบบ 360องศา และเพื่อให้รู้สึกได้ว่าสามารถสัมผัสสินค้าเหมือนกับได้ไปเลือกสินค้าเองถึงถิ่น การจ่ายเงินนั้นก็จะมีการร่มมือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อมีความสะดวก ง่าย รวดเร็วต่อการใช้งาน รวมถึงการส่งสินค้าที่เราจะใช้ระบบการส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเราจะเน้นไปที่การใช้บริการที่มีความเป็นมาตรฐานโดยเน้นลูกค้าชาวไทยหรือว่าเป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถนำสินค้ามาจัดใส่ตะกร้าเพื่อเอามามอบเป็นของขวัญให้กับคนอื่นได้ตามเทศกาลต่างๆ ที่เป็นโอกาสพิเศษ ทำให้เกิดรายได้กับพี่น้องทางใต้ อีกทางหนึ่งด้วย
1. บริการของ cultural mall คืออะไร?

- เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านการพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ ในการนำสินค้าทางวัฒนธรรมจากทางภาคใต้ขึ้นมาขายบนเว็บไซต์ โดยต้องการให้เป็นศูนย์รวมสินค้าทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้จับจ่ายใช้สอยกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องไปดู ถึงสถานที่ก็สามารถซื้อขายได้ โดยเว็บไซต์จะมีการเสนอสินค้าในแบบที่เป็นแอนนิเมชัน 3d เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและได้ดูสินค้าได้ครบทุกมุมมองเหมือนได้สัมผัสสินค้าจริงๆ

2. ถ้าสนใจจะซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร?

- หากลูกค้าสนใจในสินค้าต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อรับ Username Password ก่อนถึงจะสามารถนำมาทำการซื้อสินค้าได้ โดยต้องกรอกรายละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนทั้งหมดด้วยความถูกต้อง

3. ใช้ระยะเวลาส่งของนานเท่าใด?

- ระยะเวลาในการส่งสินค้านั้นขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแบบใด โดยเราจะมีรูปแบบแต่ละตัวเลือกไว้ให้ที่ส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งสินค้า

4. มีสินค้าใดบริการบ้าง?

- สินค้าที่ให้บริการการขายในเว็บไซต์นั้นเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ที่ผลิตขึ้นมาด้วยฝีมือของประชาชน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการแฝงเอาไว้ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ประจำแต่ละท้องถิ่น โดยวัสดุนั้นส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่ชาวบ้านหามาได้จากธรรมชาติแต่ละพื้นที่ของชาวบ้านเอง

5. การชำระเงินค่าสินค้า?

- หากลูกค้าจะทำการซื้อสินค้าลูกค้าต้องมีบัญชี หรือบัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการชำระเงินค่าซื้อสินค้า ซึ่งวิธีชำระเงินมี 3 วิธีการคือ

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

2. จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย

3. ชำระผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย

 

เงื่อนไขเว็บไซต์

 

1. เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

เว็บไซต์ “Cultural Mall” ซึ่งมีชื่อเว็บไซต์ว่า www.culturalmall.in.th เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์  ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง  ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

 

2.สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

2.1 ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์

2.2 การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด

2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

2.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ Login name และรหัสผ่าน ดังกล่าวไปใช้การใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย

2.5 ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

2.6 สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

2.7 ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากตรวจพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

      2.7.1 ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 2.2 ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

      2.7.2 ผู้ใช้บริการไม่รักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

      2.7.3 ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

 

3.การจำกัดความรับผิดชอบ

3.1 ความรับผิดชอบทางสินค้า และบริการ

       ทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะเป็นคนรับผิดชอบในการซื้อขาย ดูแล บริการ และการจัดส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค้า  โดยคุณภาพ 100% ถ้าหากสินค้าเกิดการชำรุดก็อาจจะมีการคืนเงินให้กับ  

       ลุกค้า หรือจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่

3.2 ระบบการให้บริการ

       ผู้ดูแลเว็บไซต์ดูแลให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ 24 ชั่วโมงโดยไม่ติดขัด โดยมีข้อมูลรายละเอียดของสินค้าว่าผลิตจากที่ใด   ใช้วัสดุอะไรในการทำงานแต่ละชิ้น

       รวมทั้งการใช้บริการในด้านการโอนง่านเพื่อชำระค่าสินค้า หรือว่าข้อมูลการส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ทางเราจะดูแลจนกว่าสินค้าจะถึงมือของลูกค้า

 

4.การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของทางผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆแก่เว็บไซต์เหล่านั้น หรือเกิดปัญหาใดๆแก่เว็บไซต์ต่างๆ

 

5.สิทธิส่วนบุคคล

       ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้อ 2.2 และ 2.3 จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์

 

6.สิทธิของผู้ดูแลเว็บไซต์

6.1 ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

6.2 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้  

ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

6.3 เนื้อหาทั้งหมด ที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีหน่วยงานราชการ หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา  ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

 

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้  และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้ การขัดกันแห่งกฎหมาย   

 

8. ข้อตกลงในการใช้บริการ RSS

8.1 การใช้บริการ RSS จากเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าจากทางภาคใต้ ผู้ใช้รับรู้และยอมรับในข้อตกลงของบริการ RSS

8.2 บริการ RSS จากเว็บไซต์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าจากทางภาคใต้ (“บริการ RSS”)เป็นบริการนำเสนอข่าวหรือบทความจากเว็บไซต์ www.culturalmall.in.th ในรูปแบบมาตรฐาน XML โดยจะนำส่ง “ข้อมูลสินค้าทางวัฒนธรรมทางภาคใต้”และ”ข้อมูลความเป็นมาและจุดเด่นของแต่ละจังหวัด”

8.3 บริการ RSS เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าผู้ใช้บริการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของข้อความ  หรือการเชื่อมโยงและการใช้บริการ RSS ต้องเชื่อมโยงตรงไปที่หน้าเว็บไซต์โดยต้องแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าจากทางภาคใต้ และต้องไม่จัดทำ หรือเพิ่มหน้าเว็บไซต์รูปภาพหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ระหว่างทางของการเชื่อมโยง RSS และหน้าเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าจากทางภาคใต้

8.4 การใช้บริการ RSS บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ต้องแสดงข้อความเป็นตัวอักษร“ www.culturalmall.in.th ” กำกับการใช้บริการ RSS ตามที่ได้กำหนดไว้ และไม่อนุญาตให้ใช้บริการ RSS นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

8.5 เว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าจากทางภาคใต้ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการ RSS บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ ผู้ใช้เว็บไซต์และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ต่อบุคคลภายนอกใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อม ถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยน แปลงดังกล่าวแล้ว